خرمای زاهدی


خرمای زاهدی  ثمین
خرمای زاهدی

رنگ خرما زاهدی از زرد متمایل به قهوه ای است، این خرما به صورت خشک برداشت می شود.

محصولات خرمای زاهدی این شرکت پس از سورت و شستشو در بسته بندی های مختلف عرضه می گردد.

بهترین شرایط نگهداری برای خرمای زاهدی در محیطی خشک و بین دمای صفر تا  پنج درجه سانتی گراد می باشد


محصولات دیگر خرمایی مربوط به شرکت رطب ثمین بم
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی
خرمای مضافتی

<!DOCTYPE ht

بیشتر...
خرمای ربی
خرمای ربی
خرمای ربی

متن خرمای رب

بیشتر...
خرمای پیارم
خرمای پیارم
خرمای پیارم

متن خرمای مض

بیشتر...
خرمای کلوته
خرمای کلوته
خرمای کلوته

متن خرمای کل

بیشتر...
خرمای استعمران
خرمای استعمران
خرمای استعمران

متن خرمای اس

بیشتر...
خرمای خاصویی
خرمای خاصویی
خرمای خاصویی

متن خرمای خا

بیشتر...
خرمای کبکاب
خرمای کبکاب
خرمای کبکاب

متن خرمای کب

بیشتر...
;