خرمای مضافتی


خرمای مضافتی  ثمین
خرمای مضافتی

مضافتی خرمایی است به رنگ مشکی،با طعم و بافت استثنایی، این خرما بیشتر به صورت تازه (رطب) برداشت می شود. 

 

سایز، رنگ و رطوبت، ایتم های تعیین کننده کیفیت رطب و خرمای مضافتی می باشند. بهترین رطب و خرمای مضافتی دنیا محصول نخلستانهای بم و نرماشیر است.


محصولات دیگر خرمایی مربوط به شرکت رطب ثمین بم
خرمای ربی
خرمای ربی
خرمای ربی

متن خرمای رب

بیشتر...
خرمای پیارم
خرمای پیارم
خرمای پیارم

متن خرمای مض

بیشتر...
خرمای زاهدی
خرمای زاهدی
خرمای زاهدی

<!DOCTYPE ht

بیشتر...
خرمای کلوته
خرمای کلوته
خرمای کلوته

متن خرمای کل

بیشتر...
خرمای استعمران
خرمای استعمران
خرمای استعمران

متن خرمای اس

بیشتر...
خرمای خاصویی
خرمای خاصویی
خرمای خاصویی

متن خرمای خا

بیشتر...
خرمای کبکاب
خرمای کبکاب
خرمای کبکاب

متن خرمای کب

بیشتر...
;